22/06/2015

സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു


പാവറട്ടി സെന്റ് തോമസ് ആശ്രമ ദേവാലയത്തിന്റെ ശതോത്തര രജതജൂബിലി സമാപനവും ജൂബിലി സ്മാരകമായ സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടം  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 

National Service Scheme is a student – centered programme and it is complementary to education. It is a noble experiment in academic extension. It inculcates the spirit of voluntary work among students and teachers through sustained community interaction

0 comments:

Post a Comment

Dear Parents Welcome to KG Students Activities

Contact

Send Us A Email

EVENT

Calendar 2020

Please check with official take action !

St.Joseph's

CMI SCHOOL, Pavaratty, Thrissur, Kerala, India, Pin 680 507

04872645977, 8281929926, 8281929927